Lening aan kinderen ivm aankoop huis

De nieuwe bijleenregeling maakt dat u zorgvuldig moet nadenken over de de aankoop van een woning voor uw kinderen. De hoge huizenprijzen maken het voor jonge huizenkopers bijna onmogelijk op eigen kracht een financiering te krijgen.
Wie zijn kinderen wil helpen heeft verschillende mogelijkheden. Besluit u uw kind geld te schenken, dan zal dat verstrekkende gevolgen hebben voor de toekomstige hypotheekrenteaftrek van het kind. Starters op de woningmarkt hebben het tegenwoordig zwaar. Een redelijke woning kost al snel Ä 150.000.
Samen met de kosten koper loopt het te financieren bedrag op tot rond de Ä 165.000. Bij de bank zal blijken dat voor een dergelijke hypotheek een salaris van rond de Ä 40.000 per jaar noodzakelijk is. Dat inkomen hebben veel starters niet, met als gevolg dat ze vooralsnog blijven huren. Wie als ouder zijn kinderen wil helpen toch het eerste eigen huis te kopen heeft verschillende mogelijkheden.
Beschikt u over het nodige spaargeld, dan kunt u overwegen uw kind een schenking te doen om de financiering van het huis van uw kind alsnog rondte krijgen. Het benodigde hypotheekbedrag wordt door de schenking lager en past dan wel binnen de inkomensnormen die de bank hanteert. Uw royale gebaar heeft echter gevolgen voor de toekomstige renteaftrek van uw kind. Verkoopt uw kind na een aantal jaren het huis, dan zal de overwaarde bepaald worden aan de hand van de hypotheekschuld bij de bank.
De gevolgen worden duidelijk met het volgende voorbeeld. Uw kind koopt een huis voor Ä 165.000 inclusief kosten koper. Op basis van het inkomen van uw kind is de bank bereid om Ä 125.000 aan hypotheek te verstrekken. Het ontbrekend bedrag van Ä 40.000 schenkt u aan uw kind. Na enkele jaren besluit uw kind het huis te verkopen en ontvangt daarvoor een bedrag van Ä 185.000. Op basis van de bijleenregeling is de vervreemdingswinst van uw kind nu Ä 60.000. Over dat bedrag kan uw kind geen hypotheekrenteaftrek meer krijgen.
De gevolgen worden duidelijk als we de aankoop van de nieuwe woning van het kind bekijken. Gaan we uit van een koopsom van Ä 250.000 inclusief kosten koper, dan heeft uw kind recht op renteaftrek voor een bedrag van Ä 190.000.
De goedbedoelde schenking leidt tot een voortdurende beperking van de renteaftrek. Wilt u dit voorkomen, dan is er een alternatief. U kunt het geld namelijk beter lenen aan uw kind dan schenken. Ook een lening van de ouders mag in mindering worden gebracht bij het bepalen van de overwaarde uit verkoop. Door een bedrag van Ä 40.000 te lenen in plaats van te schenken heeft uw kind ook op de lange termijn maximaal voordeel van de hypotheekrenteaftrek.
Een alternatief is om uw eigen financiŽle draagkracht in te zetten voor het verkrijgen van een hypotheek door uw kind. U tekent dan mee als hoofdelijk aansprakelijke voor de hypotheek van het kind. Dat geeft de bank meestal voldoende zekerheid om alsnog de totale hypotheek te verstrekken, ondanks het te lage inkomen. Stijgt het inkomen van uw kind dan kan uw hoofdelijke aansprakelijkheid beŽindigd worden. Ook met deze oplossing heeft uw kind dus nog maximaal recht op hypotheekrenteaftrek.

Nieuw erfrecht

Op ťťn januari 2003 is het nieuwe erfrecht ingevoerd, de hoofdlijnen kunt u hier bekijken.


Flitsscheiding (vanaf 2009 niet meer mogelijk)

Het is mogelijk om een geregistreerd partnerschap automatisch om te zetten in een huwelijk. Maar het omgekeerde is ook mogelijk. Het komt regelmatig voor dat echtgenoten, die hun huwelijk snel willen beŽindigen, dit eerst omzetten in een geregistreerd partnerschap en dat vervolgens - zonder tussenkomst van advocaat of rechter - in een dag beŽindigen: de zogenoemde flitsscheiding.

Sinds 1 januari 1998 kunnen twee personen van gelijk of verschillend geslacht een geregistreerd partnerschap aangaan. Dat heeft, behalve voor wat betreft de positie van de kinderen die tijdens het bestaan van het geregistreerd partnerschap worden geboren, vrijwel dezelfde gevolgen als een huwelijk. Zo ontstaat (tenzij bij de partnerschapsvoorwaarden anders wordt overeengekomen) de algehele gemeenschap van goederen en moeten, indien het partnerschap anders dan door overlijden wordt ontbonden, de tijdens het geregistreerd partnerschap opgebouwde rechten op nabestaandenpensioen verevend worden.
Een geregistreerd partnerschap kan, anders dan een huwelijk, in onderling overleg - buiten de rechter om - worden beŽindigd. Voor die beŽindiging met wederzijds goedvinden gelden twee vereisten:

  1. De partners moeten een overeenkomst over de beŽindiging van het geregistreerd partnerschap hebben gesloten;
  2. De partners moeten schriftelijk verklaren dat zij op een bepaald tijdstip de hiervoor bedoelde overeenkomst hebben gesloten. Deze verklaring moet van een datum zijn voorzien en hij moet zowel door beide partners als door een of meer advocaten of notarissen worden ondertekend.

Het geregistreerd partnerschap eindigt door inschrijving van de hiervoor genoemde verklaring in de registers van de burgerlijke stand. De verklaring wordt alleen ingeschreven indien zij de ambtenaar van de burgerlijke stand uiterlijk drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft bereikt.

Duurzaam ontwricht

De overeenkomst over de beŽindiging van het geregistreerd partnerschap moet in elk geval de verklaring van de partners inhouden dat hun partnerschap duurzaam is ontwricht en dat zij het willen beŽindigen. Daarnaast kunnen in de overeenkomst de volgende onderwerpen worden geregeld:

  1. of en zo ja, tot welk bedrag, aan een geregistreerde partner een uitkering tot levensonderhoud toekomt;
  2. aan wie van de geregistreerde partners gedurende een bepaalde periode het gebruik van woonruimte en inboedel toekomt;
  3. de verdeling van een huwelijksgemeenschap of de verrekening op grond van partnerschapsvoorwaarden;
  4. de verevening of verrekening van pensioenrechten.

De partners zijn niet verplicht deze onderwerpen in de overeenkomst te regelen. Ook als de overeenkomst hierover niets inhoudt is hij geldig.


Nieuwe onroerend goed tarieven  (9-2001)

Per 1 oktober 2001 is een besluit genomen omtrent de verdere verruiming van de bandbreedte van de tarieven. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd, waarbij overigens wordt uitgegaan van de oude vaste tarieven:

Deze marges zullen overigens gelden voor transacties op of na 1 oktober 2001.


Huizenprijzen stijgen weer!  (13-7-2001)

Na een periode van stabilisatie stijgen de prijzen van woonhuizen in het tweede kwartaal van 2001 weer. De opleving van de huizenmarkt is ook af te lezen aan het groeiende aantal transacties. Tevens blijkt de gemiddelde tijd dat een huis te koop stond teruggelopen te zijn.
Als een van de redenen wordt aangevoerd de achterstand in de bouw van nieuwe huizen. De betaalbaarheid van woningen (als men de koopsom tegen de financieringslasten afzet) is wel afgenomen!


Verruiming vergunningsvrije bouwwerken?  (17-3-2001)

De staatssecretaris van VROM is met een voorstel gekomen om het aantal vergunningsvrije bouwwerken ten opzichte van de huidige situatie te verruimen. Voor bouwwerken zoals aan- en uitbouwen (serres, schuurtjes, carports, dakkapellen en zonnepanelen) geldt nu nog een meldingsplicht, echter als het aan de staatssecretaris ligt worden dit vrije bouwwerken. In het voorstel is wel een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de voor- en achterkant van gebouwen, de achterkant zal meer vergunningsvrij worden dan de voorkant. Overigens betekent dit niet dat er ongebreideld aangebouwd kan worden, aan de vergunningsvrije bouwmogelijkheden zouden oppervlakte en verhoudingsvereisten worden gesteld. 


Een eigen huis voor mensen met weinig geld. (2-3-2001)

De overheid wil de lagere inkomensgroepen meer keuzevrijheid geven tusen kopen dan wel huren. Als tegenhanger van de huursubsidie is het nu ook mogelijk koopsubsidie te verkrijgen. De koper (van bijvoorbeeld een huurwoning) ontvangt maximaal f 328,- per maand, dit bedrag kan nog worden opgehoogd met een aanvullend bedrag in het geval er overdrachtsbelasting betaalt moet worden bij de aankoop. De maximale hypotheek om in aanmerking te komen voor de subsidie bedraagt f 207.800,-.

Voor meer informatie www.koopsubsidie.nl  


Minder woninghypotheken. (3-2-2001)

Het aantal nieuw ingeschreven woninghypotheken was in het derde kwartaal van 2000 gelijk aan het tweede kwartaal van dat jaar. Als dit vergeleken wordt met het aantal woninghypotheken van een jaar daarvoor (1999) dan betekend dit een forse daling. De sterkste daling vond plaats bij de oversluitingen.

De sterke terugval van het aantal woninghypotheken wordt vooral veroorzaakt doordat de hypotheekrente is gestegen. De totale bij de banken uitstaande hypothecaire schuld op woningen is opgelopen tot zo'n 600 miljard gulden aan het einde van het derde kwartaal van 2000.


Meevaller bij koop  nieuwe woning. (2-2-2001)

Kopers van een nieuwbouwwoning welke in het jaar 2001 wordt geleverd, hoeven over de grondprijs niet het nieuwe, verhoogde btw-tarief van 19 procent te betalen. Voorwaarde is dat de koop-aannemingsovereenkomst voor 31 december 2000 is gesloten en getekend. In dat geval staat de belastingdienst toe dat 17,5 % btw wordt afgerekend. Over de bouwtermijnen die na 1 januari 2001 vervallen dient wel het tarief van 19 % btw betaald te worden. Huizenkopers die door de ontstane onduidelijkheid toch teveel btw hebben betaald kunnen de teveel betaalde btw van de belastingdienst terugvragen.


Voorlopig geen daling huizenprijs! (20-1-2001)

De huisbezitter hoeft volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) niet bang te zijn dat zijn woning dit jaar minder waard wordt. Volgens de NVM zal de gemiddelde prijsstijging van dit jaar rond de 6% procent liggen. Deze prijsstijging wordt verwacht op basis van de inkomensontwikkeling, inflatie, rente, consumentenvertrouwen en de schaarste van gewenste woningen. Een van de belangrijkste oorzaken dat het prijsniveau hoog blijft is de structurele onevenwichtigheid van de woningmarkt. Mensen die in een hogere prijsklasse willen kopen komen nauwelijks aan een geschikte woning. Met als gevolg dat zij onnodig woningen bezet houden voor starters. Toekomstige bouwplannen zouden dan ook beoordeeld moeten worden op de doorstromingseffecten. Als er namelijk dure woningen worden gebouwd zijn er twee tevreden: degene die het dure huis kan kopen en een starter op de woningmarkt.


Einde aan hypotheekrenteaftrek?  (16-1-2001)

Volgens staatssecretaris Bos heeft de huidige fiscale aftrek van de hypotheekrente zijn langste tijd gehad. Geen enkel ander Europees land kent immers de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. En volgens de staatsman: "komt een land dat te veel uit de pas loopt met de andere landen onder enorme druk te staan". Een voorspelling omtrent het jaar dat de aftrekmogelijkheid daadwerkelijk wordt afgeschaft is er niet, maar dat de mogelijkheid wordt afgeschaft ligt voor de hand. Er zijn in Nederland drie miljoen huishoudens met langlopende verplichtingen, de minste of geringste verandering hebben zodoende  verstrekkende gevolgen. Een maatregel waarbij de aftrekbaarheid zomaar wordt uitgesloten ligt dus niet voor de hand. Wel zal binnen een aantal jaren een nieuw belastingplan zijn intreden doen, hierbij zal de leidraad zijn: lagere tarieven maar ook minder aftrekposten. Ook beperking van de rente-aftrek tot een bepaald bedrag blijft opspelen.


Elektronische handtekening wettig erkend.  (17-12-2000)

De elektronische handtekening komt wettelijk gelijk te staan aan de handgeschreven handtekening. Dit betekend dat officiŽle akten en contracten nu bijvoorbeeld ook via het internet kunnen worden afgesloten. De partijen hoeven daarvoor niet daadwerkelijk meer bij elkaar te komen, om dit te regelen. Dit heeft het kabinet besloten. Het wetsvoorstel regelt aan welke eisen de digitale handtekening moet voldoen om betrouwbaar te zijn. De techniek moet zodanig zijn dat de handtekening uniek aan de ondertekenaar verbonden is en identificatie mogelijk is. De technologie moet bovendien zo gevoelig zijn dat zelfs de geringste afwijking in de handtekening kan worden opgespoord. Zogenoemde certificaatdienstverleners kunnen een unieke code koppelen aan een persoon en die opslaan in een digitaal certificaat. Zo kan de elektronische handtekening worden gecontroleerd.