[Algemeen] [Huis kopen] [Samenwonen] [trouwen] [Testament] [Ondernemen] [Overlijden] [Codicil] [Vereniging] [Stichting] [Notaris] [Schenking] [Schepen] [Voogdij]


Trouwen en huwelijksvoorwaarden, geregistreerd partnerschap.

Inhoud van deze pagina:


In tegenstelling tot de weinige formaliteiten gesteld bij het samenwonen zijn er bij het huwelijk veel wettelijke regels. Bij het aangaan van een huwelijk dient een ambtenaar van de burgerlijke stand dit te voltrekken, bij het einde is de tussenkomst van een rechter vereist. Vele andere wettelijke regels zijn nog te noemen. Overigens staat een huwelijk open voor twee personen van gelijk of verschillend geslacht.

Indien men trouwt zonder het maken van huwelijksvoorwaarden onstaat er een algehele gemeenschap van goederen. Voor het maken van huwelijksvoorwaarden moet men bij de notaris een akte van huwelijksvoorwaarden ondertekenen. 

De algehele gemeenschap van goederen houdt in dat de goederen in bezit van een van de echtgenoten voor de helft mede eigendom worden van de ander. Ofwel u wordt samen ieder voor de helft eigenaar van alle goederen die u en uw partner voor het huwelijk ieder privť hadden. Ook voor de schulden van (een van) beiden geldt dat deze in de gemeenschap vallen. Enkele uitzonderingen op deze regel zijn er op grond van verknochtheid (dit komt niet veel voor) en op grond van een uitsluitingsclausule opgemaakt in bijvoorbeeld een testament waarin u als erfgenaam optreedt of een schenking die u ontvangt (zie voor informatie over de uitsluitingsclausule de informatie over testamenten/overlijden). 

Voordelen van de algehele gemeenschap van goederen zijn het feit dat hetgeen opgebouwd wordt door beiden voor gelijke delen genoten wordt, ongeacht wie welk inkomen geniet of welk rollenpatroon er binnen het huwelijk bestaat. Ook is de algehele gemeenschap van goederen een gemakkelijk toepasbare regeling zonder te veel haken en ogen.

Nadelen van de algehele gemeenschap van goederen kunnen zijn het feit dat men naast de gewone inkomsten bijvoorbeeld uit arbeid of onderneming ook de eventueel te ontvangen erfenissen en schenkingen deelt (dit behoudens een door de erflater of de schenker opgenomen uitsluitingsclausule). Ook het feit dat eventuele schuldeisers van ťťn van beiden zich, bij een faillissement, kunnen verhalen op het gehele saldo van de gemeenschap van goederen is vaak een reden om huwelijksvoorwaarden te maken.

 

Huwelijksvoorwaarden worden in het algemeen opgemaakt vůůr het huwelijk, na het huwelijk kunt u ook huwelijksvoorwaarden opmaken echter hier zijn (veel) meer procedures aan verbonden en de kosten zijn een aantal keer hoger dan het opmaken van huwelijksvoorwaarden vůůr het huwelijk. De akte waarin de huwelijksvoorwaarden staan dient bij de notaris te worden ondertekend. In de akte worden de zakelijke gevolgen van het huwelijk geregeld. 

Voorbeelden van regelingen die over het algemeen voorkomen in de huwelijksvoorwaarden zijn:

Redenen waarom u huwelijksvoorwaarden op zou kunnen maken en dus voorkomt dat er een algehele gemeenschap van goederen ontstaat zijn:

Soorten huwelijksvoorwaarden.

Meerdere vormen van huwelijksvoorwaarden zijn mogelijk.

De koude uitsluiting is een model dat in het verleden regelmatig gebruikt werd echter tegenwoordig minder vaak voorkomt. De koude uitsluiting houdt in een uitsluiting van welke gemeenschap van goederen dan ook, dit model staat dan ook haaks op de algehele gemeenschap van goederen. Niets wordt dus gemeenschappelijk, alles blijft vermogensrechtelijk bij de situatie zoals die was voor het trouwen. Duidelijk is dat dit tijdens het huwelijk kan leiden tot grote vermogensverschillen tussen de huwelijkspartners en tot uiting kan komen bij een eventuele echtscheiding.

Het jaarlijks verrekeningsbeding houdt in een verrekening van de inkomsten van de huwelijkspartners nadat de kosten van de huishouding hiervan betaald zijn. Iedere partner houdt dus ongeacht diens inkomsten hetzelfde bedrag over aan het einde van het jaar.

Het finaal verrekeningsbeding houdt in een verdeling van de vermogens aan het einde van het huwelijk, met uitzondering van enkele componenten. Tijdens het huwelijk wordt zodoende niets verrekend aan het einde echter wel.

Een combinatie tussen beide verrekeningsbedingen is ook mogelijk en kan in bepaalde gevallen voordelen bieden.


 

Geregistreerd partnerschap en partnerschapsvoorwaarden

Het geregistreerd partnerschap is nog een vrij nieuwe mogelijkheid om een verband aan te gaan vergelijkbaar met het huwelijk. De regeling omtrent het geregistreerd partnerschap is in grote lijnen dezelfde als die voor het huwelijk. De meest in het oog springende verschillen zijn de volgende:

De overige regelingen omtrent het geregistreerd partnerschap zijn gelijk aan die van het huwelijk, graag verwijzen wij dan ook naar de hierboven beschreven informatie onder het kopje trouwen en  huwelijksvoorwaarden.


Maak via notarisinfo uw eigen akte op.        

Uiteraard zijn er nog veel meer aspecten verbonden aan het maken van huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden, de hier gegeven informatie pretendeert ook niet volledig te zijn, voor concrete vragen kunt u gebruik maken van snelle en vrijblijvende vraag en antwoord service van www.Notarisinfo.nl door uw vraag naar ons te mailen