[Algemeen] [Huis kopen] [Samenwonen] [trouwen] [Testament] [Ondernemen] [Overlijden] [Codicil] [Vereniging] [Stichting] [Notaris] [Schenking] [Schepen] [Voogdij]


Testamenten.

Inhoud van deze pagina:

 


 

Wettelijk erfrecht

Indien u geen testament bij de notaris heeft laten opmaken en u komt te overlijden is het wettelijk erfrecht van toepassing. Wanneer u niet wilt dat het wettelijk erfrecht van toepassing is kunt u een testament maken. Op één januari 2003 is het nieuwe erfrecht in werking getreden, de informatie op deze pagina gaat daar dan ook van uit.

Eerst volgt een beknopte opgave van het wettelijk erfrecht.

Indien het wettelijk erfrecht van toepassing is (u heeft dus geen testament gemaakt) kan alleen uw familie en uw echtgenoot erven. De wet kent het principe dat de familie, die het dichtst bij u staat, erft. Hiervoor heeft de wetgever vier groepen aangegeven die kunnen erven, te weten:

  1. de echtgenoot, de kinderen en hun afstammelingen;
  2. ouders, broers en zusters en hun afstammelingen;
  3. grootouders;
  4. overige familie in de zijlijn;

 

Getrouwden met kinderen
Na invoering van de nieuwe wet is de positie van de langstlevende partner sterker geworden. Ingeval de eerste van de echtgenoten komt te overlijden en er geen testament is volgt uit de wet dat de langstlevende partner eigenaar wordt van de gehele nalatenschap. De kinderen hebben ook recht op een erfdeel, welk erfdeel bestaat uit een vordering (in geld) op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering welke de kinderen op de langstlevende echtgenoot hebben is pas opeisbaar bij het overlijden danwel het faillissement van de langstlevende. De langstlevende kan zodoende zonder inmenging van de kinderen voortleven.

De langstlevende echtgenoot kan ook (meestal op grond van fiscale overwegingen) besluiten de wettelijke verdeling ongedaan te maken. Dit dient binnen drie maanden na het overlijden van de eerststervende te gebeuren.


Testamenten

Afwijken van het wettelijk erfrecht: testamenten

Indien u niet wilt dat het wettelijk erfrecht van toepassing is dient u een testament te maken.

U bent in beginsel volledig vrij om regelingen omtrent uw nalatenschap te treffen met één uitzondering, dit is in het geval u (klein)kinderen heeft. Kinderen hebben recht op de legitieme portie, dit is een bepaald gedeelte van uw nalatenschap. Overigens heeft de echtgenoot geen legitieme portie en zou dus onterfd kunnen worden!!  De grootte van de legitieme portie is altijd de helft van hetgeen het kind gekregen zou hebben indien er geen testament was. U dient dus in beginsel altijd een bepaald gedeelte van uw nalatenschap aan uw kinderen na te laten. Indien u dit niet doet kunnen de kinderen hun legitieme portie inroepen zodat ze hun gedeelte (legitieme portie) alsnog krijgen.

 

Samenwonenden en getrouwden zonder kinderen

Als samenwonende zonder kinderen bent u in beginsel volledig vrij om te beslissen wat er met uw nalatenschap dient te gebeuren. Echter veelal vinden samenwoners dat, ook ter verzorging van de langstlevende, de gemeenschappelijke goederen naar de langstlevende moeten. Zoals besproken op de informatie pagina samenwonen en trouwen kan bij samenwonenden een verblijvingsbeding opgenomen worden, op grond waarvan die gemeenschappelijke goederen verblijven aan de langstlevende. Wat dus overblijft zijn de privégoederen. Indien u niet wilt dat deze volgens het wettelijk erfrecht naar uw familie gaan maar bijvoorbeeld naar uw partner, dient u een testament te maken. 

Getrouwden zonder kinderen zijn elkaars erfgenaam indien u hierin wijzigingen aan wilt brengen of andere regelingen met betrekking tot het overlijden wilt treffen kunt u een testament maken.

tip: Denkt u ook nog aan het geval dat u als laatste overlijdt en heeft geërfd van uw partner! In dat geval beschikt u als laatstoverledene over de goederen die eerst het bezit waren van u beiden. Een clausule waarbij uw vermogen (bestaande uit de vermogens van u beiden aangezien u erfgenaam was van uw vooroverleden partner) verdeeld wordt over uw familie en de familie van uw vooroverleden partner is mogelijk.

Samenwonenenden partners met kinderen

Indien u samenwoont en u heeft kinderen, dan kan het verstandig zijn een testament te maken. De reden hiervoor is dat u door middel van een testament uw partner (die zonder testament op grond van het wettelijk erfrecht niets erft) meer mogelijkheden kunt verschaffen op gelijke voet door te leven zoals u dat nu (samen met de partner) doet. Met andere woorden u kunt door middel van een testament bereiken dat uw partner zoveel mogelijk verzorgd wordt achtergelaten. Het testament dat hiervoor vaak wordt gebruikt is het langstlevende testament.

Deze testamenten voorkomen dat een deel van uw nalatenschap direct (feitelijk) naar uw kinderen gaat. Uw kinderen erven wel van u (dit is ook verplicht op grond van de legitieme portie) echter zij kunnen niet direct beschikken over hun deel. Zij moeten wachten tot een in het testament beschreven moment, dit kan bijvoorbeeld zijn: het overlijden van de langstlevende of  het failliet gaan van de langstlevende, ook andere momenten kunnen opgenomen worden in het testament.  

Met deze testamenten kunt u dus voorkomen dat uw partner na uw overlijden te weinig middelen overhoudt om door te leven op dezelfde voet zoals dat gebeurde voor uw overlijden.


akte van erfrecht na overlijden

Na het overlijden dient er over het algemeen een verklaring van erfrecht opgemaakt te worden.

In een akte van erfrecht verklaart een notaris een aantal zaken:
- wie erfgenaam zijn;

- wie degene is die mag handelen in de nalatenschap;
- of er een executeur is benoemd;
- de gegevens van de overledene.

De persoon welke in de akte van erfrecht is aangewezen om te handelen kan zo naar een derde toe (bijvoorbeeld een bank) bewijzen dat hij bevoegd is om te handelen.
Deze derde weet dan ook zeker dat hij met de juiste persoon handelt.

Voor het laten opmaken van een akte van erfrecht: www.aktevanerfrecht.nl


Overige regelingen

In een testament kunt u verder nog verschillende overige bepalingen of regelingen opnemen, bijvoorbeeld:

Algemene bepalingen in testamenten

Voogdij                                             

Een regeling omtrent de voogdij over uw minderjarige kinderen kunt u in uw testament opnemen. Doet u dit niet en is er na uw overlijden geen ouderlijk gezaghebbende meer aanwezig dan bepaalt de rechter wie voogd wordt.                      

Voor een uitgebreide toelichting op de voogdij kijk hier.

Bewind

Indien u er niet geheel op vertrouwt dat een erfgenaam (al) volledig in staat is het te erven vermogen zelfstandig te beheren kunt u een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder kan dan, voor een in het testament opgenomen periode, zorgdragen voor een goed beheer van het vermogen.

Executeur-testamentair

U heeft de mogelijkheid een executeur-testamentair te benoemen. Deze zal zorg dienen te dragen voor de feitelijke afwikkeling van de nalatenschap en voor de begrafenis dan wel de crematie. Uiteraard kan niemand hiertoe gedwongen worden en uw executeur-testamentair zou dus kunnen weigeren, overleg kan in dit geval onduidelijkheden voorkomen. U bent volledig vrij om de persoon van uw keuze te benoemen, veelal wordt de partner tot executeur-testamentair benoemd.

Uitsluitingsclausule

Een uitsluitingsclausule kunt u opnemen in uw testament om te voorkomen dat hetgeen u nalaat zal vallen in een gemeenschap van goederen waarin uw erfgenaam is gehuwd of in de toekomst zal huwen. Indien u deze clausule niet opneemt zal uw nalatenschap zodoende vallen in een eventuele gemeenschap van goederen van uw erfgenaam, uw erfgenaam kan uiteraard wel zelf  huwelijksvoorwaarden maken waarmee door de erfgenaam zelf voorkomen kan worden dat erfenissen in een gemeenschap zouden vallen. Deze regeling geldt ook voor partnerschapsvoorwaarden. 

Legaten

Met een legaat kunt u een bepaald goed of een bedrag nalaten aan een door u aangewezen persoon of instelling. 


Codicil

Ook is het mogelijk (eventueel naast een testament) een codicil te maken. In een codicil kunt u legaten maken van kleinere inboedelgoederen, kleding en lijfsieraden (voor uitleg over legaten zie terug). Aan een codicil zijn drie vereisten:

  1. het stuk dient geheel door u met de hand te zijn geschreven;
  2. er dient een datum boven te staan;
  3. u dient er een handtekening onder te zetten.

Indien niet voldaan is aan deze vereisten is het codicil niet geldig. Het voordeel ten opzichte van een testament is dat het codicil gemakkelijk te veranderen is door middel van het doorscheuren ervan en het maken van een nieuwe. Een testament kunt u uiteraard ook herroepen maar hiervoor dient u bij de notaris een nieuw testament te maken. Het nadeel kan zijn dat een codicil kan zoekraken en zodoende niet wordt uitgevoerd. 

Druk voor een complete uitleg en een voorbeeld van een codicil hier.


Maak via notarisinfo uw eigen akte op.        

Uiteraard zijn er nog veel meer aspecten verbonden aan het maken van testamenten, de hier gegeven informatie pretendeert ook niet volledig te zijn, voor concrete vragen kunt u gebruik maken van snelle en vrijblijvende vraag en antwoord service van www.Notarisinfo.nl door uw vraag naar ons te mailen