[Algemeen] [Huis kopen] [Samenwonen] [trouwen] [Testament] [Ondernemen] [Overlijden] [Codicil] [Vereniging] [Stichting] [Notaris] [Schenking] [Schepen] [Voogdij]


Informatie over het kopen van een schip/woonboot.


 

De koopovereenkomst

Nadat u een boot gevonden heeft die u wilt kopen dient u afspraken te maken met de verkopende partij omtrent de voorwaarden van de koop/verkoop. Deze afspraken worden vastgelegd in een koopovereenkomst.

Veelal wordt de koopovereenkomst opgemaakt via de makelaar in boten.

De koopakte is de akte waarin de verkoper en de koper de afspraken die ze gemaakt hebben met betrekking  tot de koop en verkoop schriftelijk vastleggen. De koopakte wordt ook wel genoemd "voorlopige koopovereenkomst", het woord voorlopig wordt in de praktijk geregeld te ruim uitgelegd het voorlopige slaat alleen op de ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopakte. Het woord voorlopig betekent dus niet dat u zomaar weer van de koop af kunt, ofwel het contract zou kunnen ontbinden. U kunt de koop alleen ontbinden op grond van de ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopakte (voorzover ze zijn opgenomen). Voorbeelden van geregeld gebruikte ontbindende voorwaarden zijn: 

De koper en of de verkoper worden in deze fase vaak begeleid door een makelaar en deze zal in de meeste gevallen zorg dragen voor het opstellen van de koopakte. Ook kunt u bij de notaris terecht voor het opstellen van de koopakte indien u geen makelaar in de hand heeft genomen. 

Nadat de koopovereenkomst is getekend door beide partijen dient het volgende te gebeuren:

Op het moment dat de notaris de koopakte ontvangt zal hij overgaan tot het opstellen van de akte van levering en indien u een hypotheek afsluit, eveneens tot het opstellen van de hypotheekakte.


De akte van  levering

In de gevallen dat een schip verplicht (of onverplicht) is ingeschreven in de registers bij het kadaster is de notaris een van de door de wet aangewezen personen waarbij de overdracht (verplicht) plaats dient te vinden. In dat geval wordt het schip namelijk gezien als een registergoed (zoals bijvoorbeeld een huis) en dient de levering en hypotheekvestiging (dus) via de notaris plaats te vinden.

Als een schip is ingeschreven in het kadaster zal het kadaster een certificaat afgeven en zal het schip worden gemerkt (het zogenaamde brandmerk).

Door ondertekening van deze akte vindt de feitelijke levering van verkoper naar koper plaats. Om de levering compleet te maken zal de notaris nadat de ondertekening van de leveringsakte heeft plaatsgevonden uw akte inschrijven in het schepenregister bij het kadaster. Het kadaster registreert onder andere elke overgang van een boot zodat u nadat de stukken zijn ingeschreven daar te boek staat als eigenaar. Overigens is het kadaster een openbaar register, dat betekent dat eenieder kan zien dat u de eigenaar bent.

Op het moment van ondertekenen van de leveringsakte dient u ook de financiering in orde te hebben. Meestal dient hiervoor een recht van hypotheek gevestigd te worden. Voor de vestiging van dit recht van hypotheek dient u een hypotheekakte bij de notaris te ondertekenen.

Indien een schip niet in de openbare registers van het kadaster is ingeschreven hoeft u niet verplicht bij een notaris langs en kunt u het schip leveren zoals u dat met ieder ander roerend goed doet.

De kosten voor de diensten van de notaris bij het overdragen van het schip zijn vergelijkbaar met de kosten die berekend worden in geval u een woonhuis overdraagt.


De hypotheekakte

In de meeste gevallen dient voor de financiering van het door u aangekochte schip een recht van hypotheek gevestigd te worden. De reden is dat de financier (de bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds) u niet z˛maar grote geldbedragen uitleent. De bank wil voor de te verstrekken gelden zekerheid terug hebben en dat is het recht van hypotheek.

Het recht van hypotheek houdt in het kort in dat mocht u in betalingsproblemen komen ten opzichte van de bank, de bank gerechtigd is uw schip in het openbaar, op een veiling, te verkopen. Van de opbrengst wordt, voorzover mogelijk, uw schuld aan de bank voldaan. 

Dit recht van hypotheek dient gevestigd te worden in een notariŰle akte door alle eigenaren. 

De aan het recht van hypotheek verbonden geldlening.

De hypothecaire lening is er in een aantal vormen, te weten onder andere:

De meest voorkomende lening is de aflossingsvrij lening waarbij de aflossing opgebouwd wordt door een levensverzekering, een spaarverzekering of door middel van beleggingen.

Iedere vorm van lening heeft zijn eigen voor- en nadelen, een goede voorlichting omtrent de voor- en nadelen voor u is dus noodzakelijk.


 De belastingen

In tegenstelling tot de overdracht van een woonhuis is er bij de overdracht van een schip (woonschip) geen overdrachtsbelasting verschuldigd, dit scheelt heel wat, want deze belasting bedraagt bij woonhuizen 6% over de waarde daarvan.

Nieuw in de belastingwetgeving 2001 (de nieuwe belastingwet) is dat ook de woonark (of het woonschip) onder het regime van de eigen woningregeling is gebracht (Box 1). Dat betekent aan de ene kant dat ook voor de woonark (het woonschip) een forfaitaire bijtelling moet plaatsvinden. Het gevolg van deze wijziging aan de andere kant is dat de renteaftrek ter zake van de met geleend geld gefinancierde woonark (het woonschip) is veiliggesteld.


Maak via notarisinfo uw eigen akte op.