Via notarisinfo is het mogelijk uw akte op te laten stellen.

Maak een keuze voor de door u gewenste akte:

 

Na overlijden:

 • Akte van erfrecht
  De akte waarbij de notaris onder andere verklaart wie overleden is, wie de erfgenamen zijn en wie er bevoegd is te handelen in een nalatenschap.
  www.aktevanerfrecht.nl

  Opmaken akte van erfrecht

  Landelijke service
  u kunt in geheel Nederland maar ook vanuit het buitenland gebruik maken van deze service.

  Verklaring van erfrecht
  In een akte van erfrecht verklaart een notaris wie is overleden, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij erfgenaam zijn.

  De kosten
  De kosten van een akte van erfrecht zijn € 250,00 inclusief BTW.

  Per betrokkene (bijvoorbeeld de overledene, een erfgenaam of een extern gevolmachtigde) wordt dit bedrag met € 35,- inclusief BTW verhoogd, dit onder andere in verband met het opmaken van verklaringen en controle van persoonsgegevens.

  Mocht blijken dat uw persoonlijke wensen en/of omstandigheden zodanig veel meerwerk met zich meebrengen dan kan dit extra kosten met zich meebrengen. Kosten van derden worden aan u doorberekend.

   


Huis kopen.

 • Koopovereenkomst particulier huis
  Koopovereenkomst tussen particulieren betreffende de overdracht van een huis. (Na de ondertekening van de koopovereenkomst dient nog een levering bij de notaris plaats te vinden.
 • Leveringsakte particulier woonhuis
  De akte van eigendomsoverdracht tussen particulieren van een woonhuis en/of garage. De eigendomsoverdracht vindt plaats bij de notaris aan de hand van de koopovereenkomst.
  www.digitaalnotaris.nl

  DIGITAAL NOTARIS

  REVOLUTIONAIR DOOR VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD SYSTEEM
  Steeds meer persoonlijke notariszaken kunt u nu via internet regelen. Dit scheelt tijd, geld en papierwerk. Als u gebruik maakt van deze digitale kluis worden uw gegevens veilig opgeslagen en heeft u ten alle tijden toegang tot u notariële zaken. U hebt via het online dossier 24 uur per dag en overal de mogelijkheid om uw dossier in te zien. Het biedt u ook de mogelijkheid om direct contact te houden met alle tussenpersonen betrokken bij het kopen van uw huis.

   

 


Bv, vof, stichting en vereniging.

 • Aandelenoverdracht kort

  Notariele akte, waarin de overdracht van gewone aandelen tegen betaling in contanten tussen contractspartijen wordt vastgelegd. 

 • Akte vennootschap onder firma

  Onderhandse oprichtingsakte van een vennootschap onder firma (vof), waarin het doel en het kapitaal van de vennootschap en de inbreng van de vennoten moet worden vastgelegd.

 • Huurovereenkomst bedrijfsruimte

  Overeenkomst tussen ondernemer en verhuurder waarin de huur van een bedrijfsruimte overeengekomen wordt met regelingen met betrekking tot de huurtermijn de huurprijs en de betaling van de huur.

 • Oprichting bv alleen gewone aandelen

  Notariele akte, waarin de statuten van een BV (holding) met evt Raad van Commissarissen, het kapitaal (verdeeld in gewone aandelen), de benoeming van de eerste directeur(en) en wijze van storting op de aandelen worden vastgesteld. 

 • Oprichting bv eenvoudige werkmaatschappij

  Notariele akte, waarin de statuten van een BV met een (1) oprichter/aandeelhouder, het kapitaal (verdeeld in gewone aandelen), de benoeming van de eerste directeur(en) en de storting op de aandelen worden vastgesteld. 

 • Oprichting stichting

  Notariele akte, waarin de statuten van een stichting worden vastgelegd en de eerste bestuurders worden benoemd.

 • Oprichting vereniging

  Notariele akte, waarin de statuten van een vereniging worden vastgelegd en de eerste bestuurders worden benoemd. 


Overig.


De procedure met betrekking tot het opmaken van uw eigen akte is oproepbaar via notarisinfo. Voor de verdere afhandeling van uw akte is notarisinfo op geen enkele wijze aansprakelijk.

  Voor meer inhoudelijke informatie omtrent deze notariŽle akten klik hier.

 

[Copyright©: notarisinfo][ Voor vragen of opmerkingen over deze site: webmaster@notarisinfo.nl] [disclaimer] [over: www.NOTARISINFO.nl]

Aanvaarden, verwerpen of beneficiar aanvaarden?
Zuiver aanvaarden
Van zuiver aanvaarding spreekt men als de erfenis aanvaard wordt, ongeacht of het eventuele saldo positief of negatief is. Kortom: met alle daaraan verbonden rechten en plichten.
Als iemand iets uit de erfenis ontvreemdt c.q. verdonkeremaant wordt dat juridisch gezien als het zuiver aanvaarden van de erfenis!

Beneficiair aanvaarden
Dit is een bijzondere manier van accepteren van een erfdeel. Je moet voor een beneficiaire aanvaarding wel een verklaring afleggen bij de arrondissementsrechtbank. Als er niet voldoende bezittingen zijn om de schulden te betalen, hoeft de erfgenaam het tekort niet zelf bij te betalen.

Verwerpen
Verwerpen is het niet accepteren van een erfdeel, er afstand van doen. Voor een verwerping moet een verklaring bij de rechtbank worden afgelegd.